Salgs og leveringsbetingelser gyldig fra 01.01.2014

 

Er du sluttkunde kan du handle i vår nettbutikk: www.bettanshus.no

 

Kun bedrifter med organisasjonsnummer kan bestille fra R8 Design.

 

Priser

Alle priser er oppgitt eks MVA og frakt. R8 Design AS forbeholder seg retten til endring av priser og betingelser.

 

Avbestilling

Alle bestillinger blir fakturert etter de på leveringsdagen gjeldene priser og salgsbetingelser. Bestillingen er bindene og kan ikke avbestilles uten at det gjort skriftlig avtale om dette på forhånd. Skaffevarer, spesialproduserte og spesialbestilte produkter kan ikke avbestilles.

 

Retur

Leverte og fakturerte varer kan kun returneres dersom det foreligger en skriftlig avtale. Er retur akseptert av R8 Design AS belastes kjøper 10% av netto fakturaverdi, minimum kr 200,- Retur må skje i original, uskadet og ubrutt emballasje. Returskjema med godkjennelse fra R8 Design skal vedlegges varene. Returforsendelse skjer for kjøpers regning og risiko.

 

Levering og mottak

Fraktkostnader betales av mottaker. Ved levering skal kjøper kontrollere de mottatte varer mot dokumentasjon. Transportskade eller manko skal anmeldes transportfirmaet ved mottakelse av varene. R8 Design AS sitt ansvar er begrenset til fabrikasjons-feil og vi har intet ansvar for for skader eller manko inntruffet etter at varene er sendt fra oss.

 

Reklamasjon og reparasjon

Reklamasjon på mottatte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager fra fakturadato. Ansvaret begrenses til defekter som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil.

 

Eiendomsrett

R8 Design vil kunne begjære varene tilbakelevert ved manglende betaling ved forfall jmf. Tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 9-1 og 9-2

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er 10 dager dersom ikke annet er avtalt. Alle kunder blir kredittvurdert. Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager fra fakturadato. R8 Design bruker Lindorff som samarbeidspartner på purringer og inkasso. Ved forsinket betaling gjelder følgende gebyrer gyldige 1.7 2017.

Forsinkelsesgebyr belastes for tiden med kr 370,- jmf. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Forsinkelsesrenten er for tiden 8,5 % jmf. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

 

Forsinkelser

R8 Design har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes streik, driftsforstyrrelser, naturkatastrofer o.l. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøper rett til å trekke sine bestillinger tilbake eller fremsende erstatningskrav til R8 Design AS.

 

Tvister

Tvister mellom kjøper og R8 Design AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.